นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ผู้อำนวยการ

เมนู / MENU
สัญลักษณ์โรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
สภานักเรียน
คณะกรรมการมัสยิด
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก นักเรียนน่าชม ชุมชนชื่นใจ : โรงเรียนอิสลามศึกษา : โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117 ; Email > islamsuksa@hotmail.com

   

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
Download
ใบสมัครครู
ใบลากิจ/ลาป่วย
 
 
 


แบบทดสอบ
วิทยาการคำนวณ

...........
โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL