นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก นักเรียนน่าชม ชุมชนชื่นใจ : โรงเรียนอิสลามศึกษา : โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117 ; Email > islamsuksa@hotmail.com

   

 - SAR -
SAR65

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download
ใบสมัครครู
ใบลากิจ/ลาป่วย

แบบฟอร์ม
แจ้งนักเรียนขาดเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL